Бағдарламалар мен жобалар

I. «Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» 002 республикалық бюджеттік бағдарламасы

1. «Мобильді ғарыштық байланыс және жер серігі навигациялары базасында деректерді өткізудің үндескен жүйелерін ғылыми-әдістемелік және бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу». (ғылыми жетекші: Молдабеков М.М. – т.ғ.д, профессор, ҚР ҰҒА академигі);

2. «Ғарыштық аппараттар үшін жұлдызды датчиктерді математикалық қамтамасыз ету және имитациялық моделін әзірлеу» (ғылыми жетекші: Молдабеков М.М. – т.ғ.д, профессор, ҚР ҰҒА академигі);

3. «Қозғалысты басқару жүйелері мен кіші жер серігін математикалық қамтамасыз ету және имитациялық моделін әзірлеу»  (ғылыми жетекші: Молдабеков М.М. – т.ғ.д, профессор, ҚР ҰҒА академигі);

4. «Ғарыштық аппараттардың мақсатты ғылыми-технологиялық жабдықталуын құру, сынау және пайдаланудың ғылыми-әдістемелік және технологиялық қамтамасыз етілуін әзірлеу» (ғылыми жетекші: Молдабеков М.М. – т.ғ.д, профессор, ҚР ҰҒА академигі);

5. «Жер серігі навигациялық технологиялар мен лазерлі дальнометрияны пайдалану арқылы ірі масштабтағы 3D моделінің әдістемесі мен технологиясын құруды әзірлеу; (ғылыми жетекші: Ахмедов Д.Ш. – т.ғ.д.);

6. «Ғарыш қызметі саласында техникалық реттеу үрдістерін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу (сәйкестігін бағалау және растау» (ғылыми жетекші: Исмаил Е.Е.  – т.ғ.к.);

7. «Ғарыштық техникалар үшін қазақстандық шикізаттан беріктілігі жоғары алюминий және магний қоспалары технологиясын әзірлеу» (ғылыми жетекші: Исмаилов М.Б.  – т.ғ.д., профессор);

8. «Тестілеу полигондарында кіші жер серігі бақылауларын пайдалану арқылы Жерді қашықтықтан барлау және қашықтықтан барлау аппаратурасын калибрлеу деректерін тақырыптық дешифрлеу әдістері мен технологияларын әзірлеу және жетілдіру» (ғылыми жетекші: Мұратова Н.Р. – т.ғ.к.);

9. «Жерді қашықтықтан барлау деректерінің көпжылғы қатарлары негізінде ситуациялық басқарудың технологиялары мен алгоритмдерін әзірлеу» (ғылыми жетекші:  Бекмұхамедов Б.Э. – т.ғ.к.);

10. «Жерді қашықтықтан барлау деректерін қабылдау, мұрағаттау және бейнелеу әдістері мен технологияларын әзірлеу және жетілдіру» (ғылыми жетекші: Әбсаметов М.Қ. -  геол.-мин.ғ.д., профессор, Шагарова Л.В. – т.ғ.к.);

11. «Радиолокациялық ғарыштық бейнелерді құрылымдық және интерферометриялық талдаудың әдістері мен ГАЖ-технологиялары» (ғылыми жетекші: Мұхамедғалиев А.Ф. – т.ғ.д., профессор);

12. «Математикалық модельдеу және жер серігі технологияларын пайдалану арқылы дағдарыстық аумақтардағы жер қыртысының геомеханикалық күйін бағалау әдістерін әзірлеу» (ғылыми жетекші: Жантаев Ж.Ш. - физ.-мат. ғ.д., ҚР ҰҒА мүше-корр.);

13. «Биік құрылысты өнеркәсіптік агломерациялар мен қалалар үшін «топырақ-имарат» жүйелерінің кернеулі-деформацияланған күйін математикалық модельдеу және жер серіктік зерттеулер әдістерін әзірлеу» (ғылыми жетекші: Жантаев Ж.Ш. - физ.-мат. ғ.д., ҚР ҰҒА мүше-корр.);

14. «Каспий жағалауы аймағы және көмірсутек шикізаты кен орындарын болжау аумағында геодинамикалық үрдістердің дамуына жерүсті-ғарыштық мониторингтік бақылаулар технологиясын әзірлеу» (ғылыми жетекші: Жантаев Ж.Ш. - физ.-мат. ғ.д., ҚР ҰҒА мүше-корр.);

15. «Жердегі болатын табиғи және антропогенді үрдістермен атмосферадағы динамикалық үрдістердің өзара байланысын зерттеу» (ғылыми жетекші: Сомсиков В.М. -  физ.-мат. ғ.д., профессор);

16. «Жер төңірегіндегі ғарыштық кеңістікті диагностикалау мақсатында магнитосфера, ионосфера және ғарыштық сәулелерді вариациялаудың құрылымы мен динамикалары ерекшеліктерін зерттеу» (ғылыми жетекші: Крякунова О.Н. - физ.-мат.ғ.к.);

17. «Орбиталы телескоптар деректері бойынша ультракүлгін диапазонында астрофизикалық зерттеулер әдістерін әзірлеу» (ғылыми жетекші: Жантаев Ж.Ш. - физ.-мат. ғ.д., ҚР ҰҒА мүше-корр.,Омаров Ш.Т., - физ.-мат. ғ.к., Чечин Л.М. - физ.-мат.ғ.д., ҚР ҰҒА мүше-корр.);

18. «Геостационарлық орбитада кішіөлшемді жасанды нысандарды іздеу, алып бару әдістері мен алгоритмдерін әзірлеу» (ғылыми жетекші: Диденко А.В.  - физ.-мат.ғ.к., доцент);

19. «Инфракүлгін қаныққан ерте спектрлі кластағы жұлдыздарды зерттеудің әдістері мен технологиясын дамыту» (ғылыми жетекші: Терещенко В.М. - физ.-мат. Ғ.к., доцент).

II. «Ғылыми және/немесе ғылыми-техникалық қызмет» 055 бюджеттік бағдарламасы («Ғылыми зерттеулерді грантты қаржыландыру» кіші бағдарламасы)

1. «Күн жүйесінде таңдалып алынған нысандарың физикалық қасиетін зерттеу» (ғылыми жетекші: Тейфель В.Г. - физ.-мат.ғ.д., профессор);

2. «Галактикалар эволюциясы мен олардың шоғырларын материя фонында зерттеу» (ғылыми жетекші: Чечин Л.М. - физ.-мат.ғ.д., профессор, проф., ҚР ҰҒА мүше-корр.)

3. «Жұлдыздың түзілуі және белсенді галактикалардың ядролары маңы аймағындағы физикалық үрдістерді  зерттеу» (ғылыми жетекші: Шестакова Л.И. - физ.-мат.ғ.к.);

4. «Ғаламның алғашқы нуклеосинтезіндегі термоядролық үрдістерін зерттеу» (ғылыми жетекші: Дубовиченко С.Б. - физ.-мат.ғ.д., проф.);

5. «Атмосфераның теңсалмақсыздығын зерттеу әдістерін дамыту» (ғылыми жетекші: Сомсиков В.М. - физ.-мат. ғ.д., профессор);

6. «Күн желі плазмасымен Жердің магниттік өрістері арасында шекаралық қабат – құрылымы мен магнитопауза динамикасын зерттеу» (ғылыми жетекші: Ляхов В.В. - физ.-мат.ғ.к.);

7. «Екінші қайтара сейсмикалық шартты үрдістерді болжаудың жерүсті-ғарыштық әдістерінің ғылыми негіздері» (ғылыми жетекші: Жантаев Ж.Ш. - физ.-мат. ғ.д., ҚР ҰҒА мүше-корр.)

8. «Геодинамикалық құбылыстардың белсенділігі кезеңінде литосфералық-ионосфералық үрдістердің математикалық моделін әзірлеу және зерттеу» (ғылыми жетекші: Жантаев Ж.Ш. - физ.-мат. ғ.д., ҚР ҰҒА мүше-корр.)

9. «Қазақстан аумағында атмосфералық булану газдарының бөліну заңдылықтарын зерттеу» (ғылыми жетекші: Ахмеджанов А.Х. -  т.ғ.к.);

10. «Солтүстік-шығыс Каспий ауданындағы мұнай төгілуінің ғарыштық мониторингі мен алдын алу жүйелерінің ғылыми негіздерін әзірлеу» (ғылыми жетекші: Жантаев Ж.Ш. - физ.-мат. ғ.д., ҚР ҰҒА мүше-корр.)

11. «Сыртқы ауытқуларды есепке алып, жасанды ғарыштық нысандардың үдемелі-айналмалы қозғалыстарын зерттеу әдістерін дамыту» (ғылыми жетекші: Беков А.А. - физ.-мат. ғ.д., профессор);

12. «Геоақпараттық технологиялар мен танып білу және жіктеудің математикалық әдістерін пайдалану арқылы магистральдық құбырлардағы апаттық жағдайлардың пайда болуына «қатер-талдаудың» математикалық модельдерін құру» (ғылыми жетекші: Мұхамедғалиев А.Ф. – д.т.н., профессор);

13. «Жер серігі навигациялары құралдарымен нысандарының жоғарыдәлдікті кеңістіктік бағдарлары міндеттерін шешуде бағдарламалық-математикалық қамтамасыз етуді әзірлеу» (ғылыми жетекші: Ахмедов Д.Ш. – т.ғ.д.);

14. «Қазақстан республикасы жерсерігі жүйелерінде Ка-диапазонды пайдалану мүмкіндіктерін зерттеу» (ғылыми жетекші: Ахмедов Д.Ш. – т.ғ.д.);

15. «Деректерді өткізудің жер серігі жүйелері үшін энергиямен жабдықтаудың автономиялық кіші жүйесін әзірлеу» (ғылыми жетекші: Ахмедов Д.Ш. – т.ғ.д.);

16. «Гиперспектрлі деректер бойынша, аса қауіпті саңырауқұлақ ауруларын ерте танып білу мен таралу дәрежесін анықтау үшін, дәнді дақылдар жайының спектрлі бағалау технологиясын әзірлеу» (ғылыми жетекші: Бекмұхамедов Н.Э. – а.-ш.ғ.к.).

17. «Ғарыштан Жерді қашықтықтан барлау деректері бойынша Қазақстан аумағында құрғақшылық пен табиғи өсімдіктер жайын кеңістіктік-уақытша вариациялауды зерттеу» (ғылыми жетекші: Мұратова Н.Р. – т.ғ.к.).

18. «Ғарыштық кеңістік факторларының кешендік әсер ету жағдайында ғарыштық аппараттардың борттық электрондық аппаратураларының істен шығуын имитациялық модельдеу» (ғылыми жетекші: Грищенко В.Ф. – к.ф-м.ғ.к.).

19. «Радарлық интерферометрия мен текстуралық талдау технологиясын пайдалану арқылы Қазақстанның орман алқаптары ғарыштық мониторингінің геоақпараттық жүйесі» (ғылыми жетекші: Мұхамедгалиев А.Ф. – т.ғ.д., профессор).

20. «Ғарыштық мониторинг жүйелері үшін Қазақстанның су нысандарында болашақ ТЖ модельдеу блогын ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу» (ғылыми жетекші: Бекмұхамедов Б.Э.. – т.ғ.к.).

21. «Алматы болжау полигоны мысалында акустикалық дабылдар мониторингі негізінде ғарыштық сәулелердің мюондармен генерацияланатын сейсмикалық белсенділігін болжау әдістерін әзірлеу» (ғылыми жетекші: Жантаев Ж.Ш. - физ.-мат. ғ.д., ҚР ҰҒА мүше-корр., Бреусов Н.Г. - геол.-мин.ғ.к.).

22. «Орташа енділіктегі атмосфера мен ионосфераға стационарлық емес құбылыстар әсерін зерттеу» (ғылыми жетекші: Антонова В.П.. - физ.-мат. ғ.к.).

23. «Галактикалық ғарыштық сәулелердің тығыздығы мен векторлық анизотропиясын зерттеу» (ғылыми жетекші: Крякунова О.Н. - физ.-мат.ғ. к.).

24. «Газ және плазмалардың кинетикалық сипаттамасын дамыту» (ғылыми жетекші: Савельев В.Л. – ф-м. ғ.к).

25. «Күн және жұлдыздарда CNO циклді кейбір негізгі және қосымша термоядролық үрдістерді зерттеу» (ғылыми жетекші: Дубовиченко С.Б. - физ.-мат.ғ.д., проф.).

III. «Ғарыш саласы мамандарын қайта дайындау және біліктілігін арттыруды ұйымдастыру» 017 республикалық бюджеттік бағдарламасы